ระบบบัญชี

การนับสินค้าในสต๊อค

การนับสินค้าในสต๊อค, ไปที่เมนู "Inventory" , เลือกนับสินค้า "Stock Count" และเลือกการนับสินค้าใหม่ (ล่าสุด) "New Stock Count".

ในหน้า การนับสินค้าในสต๊อค, ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นดังนี้:

  • Warehouse | คลังสินค้า ที่เก็บสินค้า (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) : คือ ชื่อคลังสินค้า สถานที่ๆ นับสินค้า
  • Date | วันที่ (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) : วัน เดือน ปี ที่ทำการนับสินค้า

ในหน้า การนับสินค้าในสต๊อค ให้ป้อนข้อมูลในรายละเอียด (ข้อมูลที่จะเป็นในแถบสีเหลือง) ดังต่อไปนี้:

  • Product | ชื่อสินค้า (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) : the product that is counted
    • ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติในรายการ "Bin Location" สถานที่อยู่ของสินค้า, "Previous Qty" จำนวนสินค้าก่อนหน้านี้, "Previous Cost Price" ราคาต้นทุนสินค้าก่อนหน้านี้, และ "Previous Cost Amount" ค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้
  • New Qty | จำนวนสินค้าที่นับได้ล่าสุด (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) : คือ จำนวนสินค้าที่นับได้ในครั้งนี้ (ในปัจจุบัน ล่าสุด) ในคลัง
  • New Cost Price | ราคาต้นทุนสินค้าล่าสุด  (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) : คือ ราคาต้นทุนสินค้าล่าสุด ที่ต้องการป้อนในคลังสินค้า

ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะทำการบันทึกรายการ ฉบับร่างไว้ก่อน หรือยืนยันการนับจริง

โดยหากต้องการบันทึกเป็นฉบับร่างไว้ก่อน ให้เลือกปุ้ม "Save".

และเมื่อตรวจสอบความถูกต้อง และต้องการยืนยันการนับสินค้าล่าสุดนั้นจริง ให้ทำการยืนยัน โดยเลือกปุ่ม "Validate". สถานะของจำนวนสินค้าจะเปลี่ยนแปลงทันที โดยจะเปลี่ยนแปลงไปและมีข้อความ "Completed" ปรากฎในหน้าจอ ซึ่งรายการนับสินค้านี้จะถูกบันทึกและสร้างขึ้นในการงานการนับสต๊อค.