ระบบบัญชี

ป้อนข้อมูล รับสินค้าเข้าสต๊อค

เมื่อรับสินค้าเข้ามาในสต๊อค, ไปที่เมนู "Inventory" , เลือก "Goods Receipt" และเลือก "New Goods Receipt".

ในแบบฟอร์มรับสินค้าเข้าใหม่ New Goods Receipt Receipt, เลือกป้อนข้อมูลในรายการ (แถบสีเหลือง คือสิ่งที่จำเป็นต้องกรอก) ดังนี้:

  • Journal | รายการสต๊อค (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) : คือรายการที่จะปรากฎในรายการสต๊อคที่ต้องการป้อนข้อมูล
    • ข้อมูลจะปรากฎขึ้นมาโดยอันโนมัติให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ในแถบสีเหลือง โดยเลือกใส่ข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้า เช่นจากที่ไหน "From Location" และใส่ปลายทางของสินค้า ว่าจะให้สินค้าไปเก็บไว้ที่ไหน "To Location" fields

ในรายการรับสินค้าเข้าสต๊อค ให้ป้อนข้อมูล (ในแถบสีเหลือง คือข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเสมอ) ดังต่อไปนี้:

  • Product | ชื่อสินค้า (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): ให้ระบุ เลือกชื่อสินค้าที่ได้รับเข้ามาในสต๊อค หากไม่มีในรายการสามารถเพิ่มชื่อสินค้าได้จากหน้านี้ หรือสามารถไปที่เมนูหลัก เลือก "Product" และเลือก "Add Product"
    • โปรแกรมจะใส่ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าในช่อง "Qty" และเลือกหน่วยสินค้าในช่อง "UoM" มาเป็นตัวอย่างอัตโนมัติแล้ว หากไม่ใช่ให้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า
  • Qty | จำนวน (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ จำนวนของสินค้าที่รับเข้ามาในสต๊อค
  • UoM | หน่วย (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ ชื่อเรียกของหน่วยสินค้า เช่น ชิ้น กล่อง ถุง ขวด และอื่นๆ
  • From Location | ที่มาของสินค้า ได้รับมาจากไหน (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ แหล่งที่มาของสินค้า ได้รับสินค้ามาจากไหน
  • To Location | ปลายทาง ที่จะเก็บสินค้า (จำเป็นต้องป้อนข้อมูล): คือ ที่เก็บสินค้า จะให้สินค้าไปอยู่ในสต็อคที่ไหน

หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกยืนยันรายการโดย เลือกปุ่ม "Confirm" , สถานะของการรับสินค้าเข้าสต๊อคจะเปลี่ยนจาก ร่าง"Draft" เป็น ถูกวางแผนไว้แล้ว "Planned" (บางครั้งลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าจริง อาจกำลังจะได้รับ ซึ่งสามารถลงข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ได้ก่อน).

ขั้นตอนต่อไปคือ เลือกยืนยันและตรวจสอบการรับสินค้าเข้าสต๊อค เลือกปุ่ม "Validate", ซึ่งเมื่อเลือกยืนยันแล้วข้อมูลจะเปลี่ยนจากสถานะ ถูกวางแผนไว้แล้ว "Planned" เป็นเสร็จสมบูรณ์ คือได้รับสินค้าไว้ในสต๊อคแล้วจริง "Completed".