ระบบบัญชี

CRM and Sales Process

Lead -> Opportunity -> Quotation -> Sales Order -> Customer Invoice + Goods Issue